Vilkår for pakkereiser f.o.m. 1. juli 2018

 

Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet.

Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 15.06.2018, § 6.

Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser ("Pakkereiseloven") og Barne- og Familie-departementets forskrifter til loven, ("Forskriftene") og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene.

Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker.

De reisevilkår som angis med kursiv skrift er spesielle vilkår for Nazar og kompletterer «Alminnelige vilkår for pakkereiser».

Oppdatert 30/4 2024

Innhold

 1. Avtalens inngåelse og betalingsvilkår 
 2. Hva som omfattes av avtalen
 3. Reisens pris
 4. Særlige forhold knyttet til avtalen
 5. Kundens rett til å avbestille eller å overdra reisen
 6. Arrangørens rett til å kansellere eller endre reisen uten erstatningsplikt
 7. Partenes plikter
 8. Om mangler
 9. Tvistbehandling
 10. Ikrafttredelse
 11. Personvernopplysninger
 12. Praktiske opplysninger

 

1. Avtalens inngåelse og betalingsvilkår

Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling.

Avtalen inngås og blir bindene for partene når arrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen og den reisende har betalt depositumet – innen den frist som er satt og på den måten som er avtalt.

Arrangøren kan kreve innbetaling av depositum ved bestilling eller før en avtalefestet forfallsdato. Depositumet skal betales på den måte som avtales og innen den frist som er satt.

Er det avtalefestede beløpet ikke kommet på arrangørens konto 2 dager etter forfall, kan arrangøren heve avalen med mindre kunden kan dokumentere at betaling er skjedd innen forfall.

Restbeløpet skal forfalle ikke tidligere enn 35 dager før avreise. Dersom arrangøren har betalingsforpliktelser ovenfor underleverandører som forfaller tidligere enn 35 dager før avreise, kan restbeløpet forfalle tidligere. Arrangøren skal kunne dokumentere en slik forpliktelse. Det må gis klare og tydelig opplysninger før bestilling om tids-punktet restbeløpet forfaller på.

Dersom slik informasjon ikke gis på en klar og tydelig måte ved bestilling, er kunden likevel ikke forpliktet av arrangørens avvikende betalingsfrister. Betaling skal da ikke forfalle tidligere enn 35 dager.

Hovedreisende er den som reserverer reisen og som inngår avtalen med Nazar hvis navn står i adressefeltet på bestillingsbekreftelsen og billetten. Alle endringer og avbestilling må gjøres av hovedreisende. Medreisende som ønsker å gjøre endringer må gjøre dette via hovedreisende.

Hovedreisende har ansvaret for å gi arrangøren nøyaktig bookinginformasjon for alle reisende som omfattes av avtalen, samt kontaktopplysninger om Nazar behøver informere om viktige beskjeder (for eksempel tidsendringer). Depositumet betales innen 7 dager. Restbeløpet forfaller 35 dager før avreise, dette gjelder også kjøp av kun flybilletter.

Betalingsvilkårene kan variere mellom en pakkereise med charterfly eller en pakkereise med rutefly og/eller billettype, og blir i slike tilfeller gitt i bestillingsdialogen før avtalen inngås.

Kjøp av kun flytransport/flybilletter omfattes hverken av Lov om Pakkereiser eller Alminnelige vilkår for pakkereiser. Flyselskapene er underlagt ulike internasjonale konvensjoner som regulerer passasjerenes rettigheter. Mer om dette på Forbrukerrådets nettsider. Salg av kun flyreiser er tilgjengelig til et begrenset antall og til utvalgte destinasjoner.    

Informasjon om eventuelle endringer blir gitt over SMS, e-post eller telefon.

 

2. Hva som omfattes av avtalen

Avtalen omfatter pakkereisen slik den fremgår av bestilling og bekreftelse og reisebevis eller lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i pakkereisen ifølge avtale mellom partene. Forøvrig omfatter avtalen også arrangørens eventuelle individuelle betingelser.

Videre er opplysninger arrangøren har gitt på sine nettsider, i kataloger, brosjyrer e.l. en del av avtalen med mindre de må antas å være uten betydning for kundens kjøp av den aktuelle pakkereise. Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen. Arrangøren skal i sin informasjon gjøre oppmerksom på muligheten for at opplysningene kan bli endret før avtale inngås.

En gjennomført bestilling med rutefly bekreftes direkte ved bestilling av reisen og en bestillings bekreftelse blir sendt per mail til hovedreisende. Den reisende kan se reisedokumentene på vår hjemmeside, under fliken Min reise. Her kan den reisende selv skrive ut reisebeviset med informasjon om reisen samt referansnummer for hotell og fly. Billetten er personlig. Dokumentet er nødvendig for gjennomføring av reisen. Ovennevnte prosedyre gjelder med mindre annet fremkommer i bestillingsdialog og reisebevis.

Ut og hjemreise må foretas i overensstemmelse med billetten. Dersom du ikke sjekker inn og ikke er med flyet fra Norge, mister du retten til hjemreisen så sant ikke annet er avtalt og skriftlig bekreftet av Nazar.

Ubenyttet del av reisen refunderes ikke, og hele reisen anses som avbestilt. Nazar er ikke ansvarlig for innholdet av brosjyrer og internettsider som er produsert av andre enn Nazar. Dette gjelder også om materialet er blitt utlevert av Nazars personale.

Det finnes land, billetter og flyavtaler som gjør det umulig å bruke billetter i ulik grad, så det er nødvendig at slik bruk aldri tas for gitt, men alltid sikres med arrangøren, spesielt utenfor EU.

 

3. Reisens pris
 

3.1. Prisen

Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/ eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Skal turistskatt e.l. betales direkte på reisemålet skal det opplyses om at dette vil tilkomme.

Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser arrangøren har samtykket lagt inn i pakkereisen.

Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner, skal tydelig fremgå i arrangørens prisoversikt / prisspesifikasjon.

Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise eller landarrangementer som ikke er en del av pakkereisen.

Innsjekket bagasje er vanligvis ikke inkludert i reisens pris, med mindre annet oppgis ved bestilling. Ved bestilling fremgår eventuelle alternativer for innsjekket bagasje. Øvrig informasjon finnes på våre kundeservicesider under flyreise og bagasje.       

Arrangøren kan i sine individuelle betingelser fastsette at den avtalte pakkereisepris kan justeres opp eller ned ved endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller trans-portpriser og/ eller de aktuelle valutaer. Kunden skal gis en begrunnelse for og en be-regning av prisøkningen. Arrangøren må i tilfelle også i betingelsene gi kunden tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom omstendighetene arrangøren forbeholder seg rett til å justere prisen opp etter, utvikler seg i kundens favør, jf. Pakkereiselovens § 19 jf. 20.

Varselet om prisøkning må være meddelt kunden senest 20 dager før avreise for at krav om prisøkning skal være gyldig. Kunden kan på sin side ikke påberope seg prisjustering i sin favør grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 20 dager før avreise.

En prisøkning på mer enn 8 % av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg.

I varselet om prisøkning etter ovenstående bestemmelser, skal arrangøren sette en rimelig frist for kundens rett til å heve kjøpet uten kostnader for seg. Fristen kan ikke settes til kortere enn tre virkedager.

Nazar tar forbehold om å endre priser og ytelser etc. som er beskrevet i dette program, eller kunngjort på annen måte. Prisendringer kan skje dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i transportomkostninger, herunder brennstoffpriser, skatter, avgifter eller gebyrer knyttet til bruk av lufthavner, veier, havner eller endrede valutakurser. Den reisende har tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom omstendighetene Nazar forbeholder seg rett til å justere opp etter, utvikler seg i den reisendes favør, jf. Pakkereiselovens § 19 jf. 20.


Nazar tar forbehold for eventuelle store prisfeil der det er åpenbart at prisen er feil og konsumenten har kjøpt den i såkalt "ond tro". Hvis man bestiller en slik reise, har Nazar rett til å avbestille den direkte når feilen oppdages.


3.2. Depositum

Arrangøren kan fastsette et rimelig depositum den reisende skal betale. 

Nazars depositum er kr 2000,- per person.

Der arrangøren kan dokumentere at bestillingen medfører spesielle økonomiske forpliktelser før reisen starter, f.eks. pakkereiser knyttet til rutefly med tilhørende betalingsforpliktelser for arrangøren, hoteller med krav til ikke refunderbar forskuddsbetaling eller spesielle landarrangement (utflukter, kurs etc.) som er en del av pakken, men hvor arrangøren ikke har krav på refusjon ved avbestilling av landarrangementet i kan depositumet økes med dette dokumenterte beløpet. 

4. Særlige forhold knyttet til avtalen
 

4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

Arrangøren eller formidler skal opplyse kunden om adgangen til å tegne en egen avbestillingsbeskyttelse eller en avbestillingsforsikring fra et forsikringsselskap, sammen med selve pakkereisen, som sikrer kunden rett til å kreve seg løst fra kontrakten ved plutselig og alvorlig sykdom hos seg selv eller noen i hans nærmeste familie, eller noen han reiser sammen med, eller andre uventede og alvorlige hendelser, se nærmere bestemmelser om dette i pkt 5.3.

Arrangøren skal videre opplyse kunden om hans adgang til å tegne reiseforsikring hos formidler eller arrangør, evt. hos et forsikringsselskap, dvs. forsikring for tap/skade på reisegods etc. og for dekning av legeutgifter og evt. hjemsendelse ved ulykke/sykdom. Kunden skal opplyses om nødvendigheten av å medbringe Europeisk Helsetrygdkort dersom slik reiseforsikring ikke tegnes.

Dersom avtalen om kjøp inngås kort tid før avreise, skal informasjonen etter foregående ledd gis i den utstrekning det er praktisk mulig.

Er avbestillingsretten en integrert del av arrangørens standard betingelser, plikter han å gjøre kunden tydelig oppmerksom på dette.

Avbestillingsbeskyttelse- og forsikring

Nazar har to ulike typer avbestillingsbskyttelse- og forsikring, med forskjellig dekning: enten med eller uten Trygghetspakke. Les mer her.

Reiseforsikring

Nazar er formidler av forsikringsselskapet Allianz. Mer informasjon finner du her


4.2. Innreisebestemmelser

Arrangøren/formidler skal før avtalen inngås gi kunden generelle opplysninger om hvilke pass og visumkrav som gjelder det/de ønskede reisemål har for borgere fra EU/EØS-landene. Det skal så langt det er mulig også opplyses om omtrent hvor lang tid det tar å få visum.

Generell informasjon om pass og visum er tilgjengelig på her.  

Den som foretar en bestilling for andre plikter å gi korrekte og utfyllende informasjoner om sine medreisende. Dette budskapet skal inntas på bestillingsbekreftelsen på en klar og iøynefallende måte. Gis konkrete opplysninger om innreisebestemmelser for den valgte reise av praktiske grunner først sammen med reisebekreftelsen eller senere, kan kunden heve avtalen og kreve det innbetalte depositum refundert i sin helhet dersom de aktuelle bestemmelser i vesentlig grad påvirker muligheten for gjennomføringen av reisen.

Reisende med utenlandsk pass fra land utenfor EU/EØS-området, skal gis anvisning om hvor man kan innhente de nødvendige opplysninger dersom arrangør/formidler ikke selv er i stand til å innhente slike.

Den reisende plikter å gi korrekte informasjoner iht. de krav de enkelte lands myndigheter måtte sette som betingelse for innreise.

Dersom myndighetene i innreiselandet presenterer nye krav til personlige opplysninger ved innreise eller andre formkrav etter at reisedokumentene er utstedt, skal reisearrangør/formidler gi kunden beskjed om dette i den utstrekning det er mulig.

 

4.3. Helseopplysninger

Kunden skal før avtalen inngås, informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbindelse med reisen og oppholdet.

 

4.4. Informasjon vedrørende transport

Reisearrangøren plikter å opplyse hvilke flyselskap som utfører de forskjellige transportdelene av reisen.

Ved endring av flyselskap etter reisen er kjøpt, skal melding gis så snart som praktisk mulig og senest ved innsjekking/ombordstigning. Ved pakkereiser som benytter rutefly, skal arrangøren gi melding om skifte av ruteflyselskap der dette er mulig. 

 

4.5. Andre forhold

Avtalen skal bekrefte at arrangøren har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet eller tilsvarende ordning, samt gi opplysninger om hvordan fondet kan kontaktes.


Billettavgift

Nazar tar en billettavgift på 100 kr. per bestilling dersom du vil ha bestillingsbekreftelsen og billetten tilsendt i posten. Du unngår avgiften når du selv skriver ut bestillingsbekreftelsen og billetten fra Min reise.

Nazar har stilt lovpliktig garanti til Reisegarantifondet:

Reisegarantifondet

Boks 227 Sentrum, 4001 Stavanger

E-post: firmapost@rgf.no

Telefon: 51 85 99 40

 

18-års grense for kunder som reiser alene

Den reisende som ikke har fylt 18 år ved utreisedato og som ønsker å reise uten foreldre, foresatte eller andre personer over 18 år til et av Nazars reisemål, plikter å opplyse om dette ved bestilling og innhente skriftlig bekreftelse av foreldre eller foresatte. Skriftlig bekreftelse skal sendes til Nazars kontor i god tid før avreise. 

Bekreftelsen skal også medbringes til avreiseflyplass i Norge og vises ved innsjekking. Nazar påtar seg ikke ansvar for kunder som ikke overholder informasjonsplikten og som ikke kan vise frem gyldig bekreftelse fra foreldre eller foresatte. Skjema finner du her: Fullmakt

 

5. Kundens rett til å avbestille eller å overdra reisen


5.1. Avbestilling ved ekstraordinære omstendigheter

Kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp for pakkereisen, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette før pakkereisen skal ta til, konstateres uunngåelige eller ekstraordinære omstendigheter som krigs-handlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte og som vil påvirke gjennomføringen av pakkereisen eller transporten av kunden til reisemålet.

Retten til avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for kunden. Krav om refusjon av ytelser som ikke er en del av pakkereisen må, dersom betaling for slike ytelser allerede er videreformidlet fra arrangøren til den aktuelle tjenesteleverandøren, rettes til den aktuelle tjenesteleverandøren på avtalerettslig grunnlag.

Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.

Nazar følger det norske Utenriksdepartementets reiseråd.

 

5.2. Avbestilling mot vederlag

Kunden har rett til å avbestille reisen mot å betale et rimelig administrasjonsgebyr frem til det er 42 dager igjen til avreisedøgnet starter. 

På pakkereiser med charterfly er Nazars administrasjonsgebyr kr 2000,- per person.

På pakkereiser med rutefly er Nazars administrasjonsgebyr i utgangspunktet hele reisens pris.

Avbestiller kunden etter at fristen er utløpt, skal disse regler gjelde:

• Avbestilling mellom fristen for avbestilling mot gebyr (som hovedregel 42 dager før avreisedøgnet starter) og til det er 15 dager igjen til avreisedøgnet starter: Refusjon av det innbetalte beløp minus depositumets størrelse og minus eventuell avbestillingsbeskyttelse

• Avbestilling etter det er mindre enn 15 dager til avreisedøgnet starter eller utelatt fremmøte ved avgang: Ingen refusjon ut over offentlige avgifter som ikke påløper

Flyselskapene kan i noen tilfeller beregne et gebyr for slik refusjon. Dersom arrangøren krever tilbake skattene og avgiftene på vegne av kunden, kan det i tillegg beregnes et rimelig gebyr for dette. De samlede gebyrene skal uansett ikke overstige gebyret for navneendring i billetten.

Når reisens særegne og dokumenterbare karakter gjør det rimelig, eksempelvis der arrangørens rett til refusjon fra sine underleverandører er begrenset, kan arrangøren sette avvikende betingelser fra ovenstående refusjonsregler.

Kundens avbestillingsrett kan uansett ikke begrenses i større grad enn arrangørens rett ovenfor sine underleverandører.

De individuelle refusjonsreglene må være lett forståelige og må gis på en klar og tydelig måte før bestilling. Dersom slik informasjon ikke gis på en klar og tydelig måte ved bestilling og arrangøren ikke kan sannsynliggjøre at slik informasjon er gitt før bestilling, er kunden likevel ikke forpliktet av arrangørens avvikende regler. Avbestilling følger da de ovenstående refusjonsreglene.

 

Avbestilling av pakkereiser med rutefly

Ved avbestilling av pakkereiser og flyreiser med rutefly gjelder flyselskapets vilkår for avbestilling og tilbakebetaling. Slike reiser kan som regel ikke refunderes. Skatter og avgifter betales aldri tilbake.

Ved avbestilling av hotell som en del av en pakkereise med rutefly gjelder hotellets vilkår for avbestilling og tilbakebetaling.

 

I tillegg til overnevnte gjelder følgende: Dersom kundens bestilling omfatter flere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling, skal arrangøren refundere den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og kreve inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagerne.

  

5.3. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse - frivillig avbestillingsbeskyttelse

Kontroller din bestillingsbekreftelse/billett for å se om du har avbestillingsforsikring via Allianz (ved rutefly) eller Nazars egen avbestillingsbeskyttelse (ved charter).

Avbestiller du din pakkereise med rutefly og har tegnet avbestillingsforsikring gjennom Allianz er det forsikringsvilkårene til Allianz som er en del av avtalen. Vilkårene finner du her.

Har kunden tegnet avbestillingsbeskyttelse/forsikring, eller er tilsvarende regler gjort til en del av arrangørens standard betingelser, har kunden rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt. Han plikter å underrette arrangøren om avbestillingen så snart som mulig etter at han er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestillingen etter dette punkt.

Avtalen om Nazars endrings- og avbestillingsbeskyttelse er bindende i avtaleperioden.

Avbestillingsbeskyttelsen skal minst gi rett til avbestilling dersom kunden selv, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken, blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død. Det samme gjelder hvis slike omstendigheter rammer en som han reiser sammen med, og det ville være urimelig å kreve at kunden da gjennomfører reisen uten at vedkommende er med. Likestilt med plutselig og alvorlig sykdom er plutselige og alvorlige hendelser som rammer kunden eller hans reisefølge, jfr. foranstående, og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at kunden gjennomfører reisen. Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på faste eiendom, e.l.

Retten etter foregående punkter forutsetter at den reisende selv ikke kjente til, eller burde kjenne til, de omstendigheter som fører til at reisen ikke kan benyttes, eller at han selv ikke har ansvaret for slike omstendigheter.

Kunden plikter å gi formidler eller arrangør beskjed om avbestilling så snart som mulig etter at han er kjent med de forhold som berettiger avbestillingen etter dette punkt, samt å fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon for sykdommen fra lege, eller den hindrende omstendighet f.eks. ved attest fra politimyndighet eller forsikringsselskap.

Dokumentasjon vedrørende avbestillingsårsaken må fremlegges senest 1 måned etter at avbestillingen ble foretatt. Ved avbestilling etter denne bestemmelsen har den reisende krav på tilbakebetaling av det innbetalte beløp med fradrag av Nazars endrings- og avbestillingsbeskyttelse, administrasjonsgebyr på kr 250,- pr. person. Ved flere personer på samme bestilling, vil tilbakebetalingen skje til hovedreisende.

Har kunden akseptert arrangørens egen avbestillingsbeskyttelse, skal arrangøren ved avbestilling i.h.t. ovenstående bestemmelser, refundere det innbetalte beløp (med fra-drag av prisen for avbestillingsbeskyttelsen) uten ugrunnet opphold så snart nødvendig dokumentasjon er fremskaffet av kunden, eventuelt etter fradrag av et rimelig administrasjonsgebyr. Forutsetningen er også at gebyret fremgår av arrangørens individuelle betingelser eller forsikringsdokumentet. 

Nazars administrasjonsgebyr er kr 250,- per person.

Nazars avbestillingsbeskyttelse koster 150,- uten trygghetspakke eller 299,- med trygghetspakke per person.

Hvis bestillingen omfatter flere reisende, og den samlede pris reflekterer rabatt eller avslag basert på det totale deltagerantallet, vil en avbestilling for en eller flere i følget kunne medføre at betingelsene for den avtalte pris ikke lenger er til stede. Dette skal ikke påføre de gjenværende deltagere en prisøkning, men dekkes av avbestillingsbeskyttelsen.

Arrangøren har rett til å overføre de reisende til en annen innkvartering som passer bedre til den gjenværende gruppens størrelse og som ellers tilsvarer det opprinnelig bestilte husvære. Retten til slik flytting er betinget av at flyttingen ikke reduserer innholdet i den valgte pakkereise, eller gjør at de gitte opplysninger om pakkereisen eller avtalte tilleggsytelser ikke lenger kan oppfylles.

Du kan avbestille reisen frem til innsjekking på avreiseflyplassen. Avbestilling av reisen skal skje umiddelbart til arrangøren på telefonnummer 955 115 51. Utenom kontortid skal det sendes en e-post til info@nazar.no. Her skal det tydelig fremgå hvem som avbestiller, årsak til avbestilling samt bookingnummer. Mailen skal være datert og skrevet av hovedreisende. Har du bestilt en pakkereise med rutefly skal avbestillingen gjøres via telefon eller chat.

Særlige vilkår ved avbestilling og ombooking gjelder dersom man har Avbestillingsbeskyttelse med Trygghetspakke (gjelder pakkereise med charterfly). Mer informasjon om vilkårene finner du her.

 

5.4. Overdragelse av pakkereisen

Kunden har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen.

Forutsetningen er at arrangøren eller formidleren gis melding om dette innen rimelig tid før pakkereisen starter, og at arrangøren og/eller underleverandører han benytter, ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse. Rutefly tilhører bl.a. denne kategori underleverandører. Der ruteflyselskapet aksepterer navneendringer, kommer selskapets vilkår for dette i tillegg til reglene i Alminnelige vilkår for pakkereiser.

Senest 48 timer før avreise skal Nazar ha mottatt informasjonen.

Arrangøren kan i tilfelle overdragelse beregne seg et rimelig navneendringsgebyr. Den opprinnelige kunde og den nye reisende hefter solidarisk for både slikt gebyr og eventuelle restbeløp for reisen.

Nazars navnendringsgebyr er kr 500,- per person.

Overdragelse av pakkereise med rutefly er vanligvis ikke gjennomførbar da disse billettene er høyst personlige og kan normalt ikke overdras.

Er din reise booket med rutefly er det ikke sikkert at en navnendring er mulig å gjennomføre.  Flyselskapene tar alltid ut en kostnad for en endring, og denne varierer avhengig av flyselskap. Kontakt oss så undersøker vi om endringen er mulig og hva den i så fall koster

Arrangørens opplysningsplikt etter pakkereiseloven og disse vilkår, ansees normalt oppfylt overfor den nye kunde i den utstrekning opplysningsplikten er oppfylt overfor den som overdrar reisen. Dersom det er behov for å gi ytterligere informasjon, og dette er praktisk mulig, vil arrangøren likevel ha plikt til å gi de nødvendige opplysninger til den som reisen er overdratt til. Arrangøren har ikke noe ansvar dersom den som får reisen overdratt til seg, ikke tilfredsstiller de krav innreiselandet setter.


5.5. Endring av bestillingen

Den reisende kan forandre reisedag, reisemål, hotell o.l. mot et rimelig administrasjonsgebyr, dersom arrangøren har mulighet til å etterkomme de nye ønsker. Overstiger arrangørens kostnader ved endringen gebyrets størrelse, kan endringen regnes som en avbestilling. Arrangøren må da opplyse kunden om at reglene om avbestilling mot vederlag i pkt. 5.2. vil gjelde.

Særlige vilkår ved ombooking gjelder dersom man har Avbestillingsbeskyttelse med Trygghetspakke. Mer informasjon om vilkårene finner du her.

Nazars administrasjonsgebyr er kr. 500,- per person. Endringer kan foretas inntil 35 dager før avreise, etter dette anses alle endringer å være annullering og ny bestilling.

Pakkereiser med rutefly har egne gebyrer, nøyaktig gebyr blir opplyst på forespørsel.

6. Arrangørens rett til å kansellere eller endre reisen uten erstatningsplikt


6.1. For få tilmeldte

Arrangøren kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller beleggsandel han i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen. Fristen må ikke settes kortere enn:

• 20 dager før avreisedøgnet starter ved reiser som varer i mer enn 6 dager

• 7 dager før pakkereisen begynner ved reiser som varer mellom 2 og 6 dager

• 48 timer før pakkereisen begynner ved reiser som varer i mindre enn 2 dager

Skriftlig varsel om slik kansellering må være kommet frem til kunden senest ved fristens utløp.  Arrangøren plikter å gi kunden beskjed om kansellering etter dette punkt så snart som mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal alle av kundens innbetalte beløp refunderes så snart som mulig.


Nazars avbestillingsregler:

Gjelder der det ikke melder seg tilstrekkelig antall reisende på en avgang, eller en serie avganger. Avlysningen må i så fall skje senest 20 dager før avreise. De minimumsantall som gjelder for reiser i denne kategori er følgende:


Pakkereise med charterfly:

1) 95 prosent av antall seter på flyet må være solgt

2) 50 reisende til det reisemål som er angitt på den reisendes bestillingsbekreftelse

3) 50 reisende til hvert innkvarteringsalternativ på det reisemålet som er angitt på bestillingsbekreftelsen

Reisearrangøren har rett til å avlyse en reise hvis ikke samtlige ovenfor angitte minimumskrav er oppfylt.

Nazar forbeholder seg retten til å kunne oppgradere en reisendes booking uten å behøve å tilby dette til alle reisende. 


6.2. Hindring utenfor arrangørens kontroll

Arrangøren kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom pakkereisen ikke kan gjennomføres på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og den reisende underrettes om avlysningen uten ugrunnet opphold. Slike hindringer kan et-ter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smitt-somme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte.

Kanselleres en reise før den starter pga. hindringer utenfor arrangørens kontroll, plikter han å refundere kunden alle innbetalte beløp umiddelbart. Alternativt skal kunden kostnadsfritt tilbys å delta i en annen pakkereise av tilsvarende eller høyere kvalitet dersom arrangøren kan tilby dette. Tilbys kunden en alternativ reise av lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passende prisavslag.

Etter de samme vilkår som nevnt i 1. ledd, vil ikke arrangøren ha erstatningsansvar dersom pakkereisen blir mangelfull eller må avbrytes som følge av at slike hindringer inntrer etter at pakkereisen er påbegynt.

Dersom reisen forkortes ved at arrangøren eller kunden avbryter den pga. slike forhold, vil kunden likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. Arrangøren plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuelle risiko eller ulemper for kunden. Må reisen avbrytes, plikter arrangøren å frakte kunden tilbake til det avtalte hjemkomststed uten kostnader og med minst mulig ulempe for kunden. Tidspunktet for hjemsendelse vil være avhengig av en vurdering av de faktiske forhold på stedet, herunder den reelle risiko og/eller de reelle ulempene et fortsatt opphold representerer. Norske og lokale myndigheters uttalelser skal vektlegges ved denne vurderingen.

Dersom arrangøren unnlater hjemsendelse eller utsetter denne unødvendig og kunden må besørge hjemreisen selv, er arrangøren ansvarlig for eventuelle merutgifter kunden pådrar seg som en følge av dette.

 

6.3. Arrangørens rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse

Arrangøren kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for kunden etter avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/ spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs. reisebevis eller annet avtaledokument.

Arrangøren plikter å underrette kunden skriftlig så snart som mulig dersom han ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt.

Arrangøren skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve kjøpet av reisen der-som endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for kunden etter end-ringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har kunden ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter kunden å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid.

Informasjon om flytider, flyselskap og flytype som forekommer i programmet er foreløpige. Endelige flytider, flyselskap og flytype fremkommer på billetten, eller skriftlig fra operatøren senest 20 dager før avreise.

For pakkereiser med rutefly senest 14 dager før avreise.

Vi tar forbehold om trykkfeil og evt. endringer som måtte oppstå etter at programmet er trykket.

 

7. Partens plikter


7.1. Arrangørens/formidlerens plikter

Arrangøren skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jf. pkt 2. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal arrangøren i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe.

Arrangøren skal snarest mulig yte passende bistand til reisende i vanskeligheter. Bistanden skal gå ut på å gi passende opplysninger om helsetjenester, lokale myndigheter og konsulær bistand, og det det er aktuelt bistå med å finne alternative reisetjenester. Arrangøren kan kreve et rimelig gebyr for bistanden dersom vanskelighetene er forår-saket forsettlig eller uaktsomt av den reisende.

Reisearrangøren/formidleren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår, eller bør forstå, har betydning for den reisende.

Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter arrangøren å gjøre det som innen rimelighetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.

 

7.2. Kundens plikter

Kunden plikter å sette seg inn i disse alminnelige vilkår eller de betingelser arrangøren har publisert på sine nettsider, i sin katalog eller på annen måte.

a) Betaling: Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir arrangøren rett til å annullere bestillingen.

b) Informasjoner: Kunden plikter å gi formidler eller arrangør de relevante informasjoner som han forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Den som bestiller for medreisende, plikter å gi korrekte og relevante opplysninger også i forhold til disse. Arrangøren er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personalia eller spesielle behov for medreisende ikke er gitt på en korrekt måte. Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement arrangøren har satt, og at den aktuelle pakkereise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre.

c) Reklamasjoner: Den reisende plikter å gi arrangøren beskjed uten ugrunnet opphold dersom han oppdager en mangel som vil gi ham rettigheter etter punktene 8.1 a) - e). Oppdages mangelen etter at pakkereisen har tatt til, må kunden så vidt mulig reklamere på stedet.

Eventuell reklamasjon på reisen må omgående fremføres under oppholdet til Nazars personale på reisemålet for mulige tiltak. Du kan kontakte guidene via Nazars servicetelefon, via SMS eller via e-post. Om reisemålet ikke har personlig guideservice skal reklamasjonen likevel fremføres via telefon, SMS eller e-mail til Nazars Holiday Center.

Dersom forholdene ikke løses i løpet av oppholdet skal en reklamasjon gjøres skriftlig etter hjemkomst, uten ugrunnet opphold, per e-post til: quality@nazar.no eller via lenken: nazar.no/kundeservice/reklamasjonsskjema/ 

d) Dokumenter etc: Kunden plikter å kontrollere at billetter og reisedokumenter er i samsvar med bestillingen og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Den reisende plikter å ta med gyldig pass, eventuelle visa/helseattester, billetter, referansenummer og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er medbragt.

Navn på den reisende skrives inn som beskrevet i bestillingsdialogen og i samsvar med stavemåten i passet ditt. Merk at fullstendig navn er nødvendig i henhold til passet for en reise med rutefly.

e) Hensyn til medreisende etc: Kunden plikter videre å rette seg etter arrangørens egne bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre delleverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Kunden skal videre rette seg etter de anvisninger arrangøren gir om fremmøtetid, fremmøtested etc. under reisen, samt de pålegg fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen.

Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. Arrangøren har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt.

f) Hjemreise etc: Den reisende plikter å overholde arrangørens eventuelle bestemmelser om bekreftelse av returbilletter på rutefly. Gjøres ikke dette, kan de reserverte seter ikke påregnes benyttet. Videre plikter den reisende selv å holde seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden, ved å ta kontakt med reisearrangøren eller reisearrangørens representant dersom den reisende har fjernet seg fra reiseselskapet eller på annen måte gjort seg/vært utilgjengelig de siste 24 timer før oppsatt avreise. Den reisende plikter ellers å følge arrangørens oppfordringer til å lese arrangørens e-post, SMS-meldinger, oppslag, besøke informasjonsskranke eller resepsjon så lenge dette ikke medfører unødig bry eller ulempe for den reisende.

g) Konsekvenser av mislighold: Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt, gir arrangøren rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på reisen. Arrangøren har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med frem-skutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet.

Kunden kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. Kunden er ansvarlig for ødeleggelser og tap etc. etter vanlige erstatningsrettslige regler.

h) Reisende som velger å avvike fra det avtalte reisearrangementet, som reiser på egen hånd eller på Kun fly - skal kontakte reisearrangøren ved ankomst til reisemålet for å få kontaktinformasjon. Kunder som reiser på en pakkereise med charterfly skal i disse tilfeller kontakte Nazar senest 24 timer innen oppgitt avreisetid for å kontrollere opplysningene om avreisen. 

Ved pakkereiser med rutefly og "kun fly": Om det oppstår problem under flyreisen skal den reisende kontakte flyselskapets representant på flyplassen. Dette gjelder også forsinkelser og eventuelle nye flyruter. Den reisende skal selv kikke på flyselskapets hjemmesiden og deres tidtabell. 

 

8. Om mangler


8.1. Mangler før avreise

Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler. 

Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer enn 8 % skal alltid ansees som vesentlig ulempe. Kunden skal i tilfelle gi arrangøren beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med mindre særlige grunner tilsier det, bør slik melding være gitt senest innen en uke etter melding om endringen ble mottatt, eller så snart som mulig dersom melding mottas kort tid før avreise.

Kunden har da rett til full refusjon av samtlige innbetalte beløp samt eventuell erstatning etter reglene i Pakkereiselovens § 29.

Alternativt har han rett til å delta i en annen pakkereise av tilsvarende eller høyere kvalitet dersom arrangøren eller formidleren kan tilby dette. Dersom de foreslåtte alternative reisetjenestene fører til en pakkereise med lavere kvalitet enn avtalt, skal den rei-sende gis et passene prisavslag.

Kan arrangøren ikke tilby en slik erstatningsreise, kan kunden selv kjøpe en reise som tilsvarer den opprinnelige innenfor rimelighetens grenser, og holde arrangøren ansvarlig for eventuelle merkostnader ved dette kjøpet etter de vanlige, erstatningsrettslige regler. Er et slikt dekningskjøp vesentlig dyrere enn prisen for den opprinnelige reisen, kan erstatning normalt ikke påregnes.

 

8.2. Mangler etter avreise

Pakkereisen har en mangel ved manglende eller mangelfull levering av reisetjenestene som inngår i en pakkereise og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side.

Kunden plikter å reklamere på mangler han oppdager uten ugrunnet opphold. 

Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir kunden disse rettighetene:

a) Avhjelp

Kunden kan kreve at arrangøren avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen en rimelig frist fastsatt av kunden. Avhjelpes mangelen ikke innen fristen kan den reisende selv avhjelpe mange-len og kreve nødvendige utgifter refundert.

Avslår kunden retting som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater han å reklamere til arrangøren eller arrangørens representant der dette er mulig, slik at retting kan skje, mister han retten til ytterligere krav.

b) Alternative reisetjenester

Kunden kan kreve at arrangøren tilbyr en alternativ reisetjeneste dersom en vesentlig del av reisetjenestene ikke kan leveres etter pakkereiseavtalen. Arrangøren skal om mulig tilby en alternativ reisetjeneste av tilsvarende eller høyere kvalitet uten tilleggs-kostnader. Dersom de foreslåtte alternative reisetjenestene fører til en pakkereise med lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passe prisavslag. Den reisende kan bare avvise tilbudet dersom de ikke er sammenlignbare med det som følger av pakkereiseavtalen, eller dersom prisavslaget er utilstrekkelig.

c) Prisavslag

Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et passende prisavslag for perioden pakkereisen har hatt en mangel.

d) Heving

Har pakkereisen en mangel som i vesentlig grad påvirker gjennomføringen av pakkereisen og arrangøren ikke har avhjulpet mangelen eller tilbudt alternative tjenester, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake verdien av reisetjenestene som ikke er levert.

Hever kunden avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom pakkereisen inneholder transportelement. Reglene i punkt 6.2., 3. ledd gjelder på samme måte.

e) Erstatning

Er pakkereisen mangelfull og dette fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning av arrangøren.

Arrangørens erstatningsplikt etter det foranstående faller bort dersom arrangøren kan godtgjøre at mangelen skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter. Retten til erstatning gjelder heller ikke dersom mangelen skyldes en tredjeperson som ikke er knyttet til leveringen av reisetjenestene som inngår i avtalen, og mangelen ikke kunne forutsees eller unngås.

Der transportrettslig lovgivning begrenser omfanget av eller vilkårene for erstatning fra en transportør, gjelder de samme begrensningene for arrangøren.

 

8.3 Erstatningsbegrensninger

Der arrangørens erstatningsansvar ikke allerede er begrenset etter annen transport-rettslig lovgivning, kan arrangøren begrense erstatningen i pakkereiseavtalen, men ikke til mindre enn tre ganger pakkereisens samlede pris.

Begrensningen gjelder ikke ved personskade eller skade forårsaket forsettlig eller uaktsomt av arrangøren.

 

8.4 Forholdet til annen transportrettslig lovgivning

Kundens rett til prisavslag eller erstatning begrenser ikke kundens rettigheter etter annen transportrettslig lovgivning. Prisavslag og erstatning etter pakkereiseloven og erstatning etter annen transportrettslig lovgivning skal gå til fradrag i hverandre, slik at kunden ikke gis for høy kompensasjon.

Kunden kan rette sitt krav på prisavslag eller erstatning til arrangøren av pakkereisen. Eventuelle krav mot transportøren (f.eks. flyselskapet) etter annen transportrettslig lovgivning (herunder standardkompensasjon etter EU-forordningen om flypassasjerers rettigheter) må rettes mot transportøren. 

Uansett om arrangøren er erstatningspliktig i.h.t. det ovenstående, plikter den reisende å begrense tapet så godt han kan. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold.

a) Forholdet til EU-forordning 2004-261 (Forsinkelser, avbestillinger og overbookinger)

Bestemmelsene finnes på denne adressen: https://lovdata.no/static/SF/pdf/32004r0261.pdf 

Ved forsinkelser, avbestillinger og/eller overbooking gjelder de regler som følger av EUs nevnte forordning.

Eventuelle krav etter denne forordningen må rettes mot transportøren.

Der EU-forordningen gir passasjeren rett til å heve transportavtalen, gjelder dette ikke for den øvrige delen av pakkereisen med mindre mangelen er av slik art at betingelse-ne for å heve kjøpet av pakkereisen er til stede, jf. pkt. 8. Mindre forsinkelser gir vanligvis ikke rett til heving av kjøpet av pakkereisen. Om passasjeren velger å avbryte/heve kjøpet av reisen etter bestemmelsene i EU-forordningen, men betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen etter pakkereiseloven ikke er til stede, skal kunden kun ha refundert den delen av kjøpesummen som relaterer seg til transporten. Reisearrangøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på at full refusjon av pakkereiseprisen da ikke vil skje.

b) Følgende forhold ansees normalt ikke som mangel ved pakkereisen etter bestemmelsene i pkt 8:

I. Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke er skapt av arrangøren, som f.eks. annen byggestandard på destinasjonen eller andre destinasjonsbetingede forhold, dersom forholdene kunden klager på, må ansees å være "vanlige" på destinasjonen.

II. Unormale vær- og andre naturgitte forhold arrangøren ikke hadde eller burde ha kjennskap til

III. Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor arrangørens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. Skifte av bosted pga. overbooking, skal ikke betraktes som "påregnelige av-vik".

IV. Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/ankomsttider, når oppholdet på reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 døgn, eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, el-ler maksimalt 12 timer for reiser med varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs/ ankomsttider skyldes tiltak fra luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte fris-ter. At forholdet ikke betegnes som mangel etter denne bestemmelse hindrer ikke at kunden skal ha den assistanse og den eventuelle kompensasjon kunden er berettiget til etter nevnte EU-forordninger.

V. Avvik fra det avtalte som skyldes kundens eget forhold.

 

9. Tvistbehandling

Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at der-som kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene ikke blir enige, kan saken bringes inn for Klagenemnda for pakkereiser (Pakkereisenemnda) eller annet tvisteløsningsorgan samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse.

EUs klageportal kan også brukes hvis kunden ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant hvis klager er forbruker bosatt i et annet EU/EØS-land. Klagen inngis her http://ec.europa.eu/odr.

Gjelder reklamasjonen din forsinket eller kansellert fly, eller nektet ombordstigning, skal du kontakte det aktuelle flyselskapet så snart som mulig og senest 2 måneder etter hendelsen. Les mer på nazar.no for kontaktopplysninger til respektive flyselskap under våre kundeservicesider her.

 

10. Ikrafttredelse

Disse Alminnelige vilkår for Pakkereiser gjelder fra 01.07.2018 og avløser fra samme dato tilsvarende vilkår fra 1.1.2015

 

11. Personverneopplysninger

Når du bestiller en reise eller andre tjenester på nettet, via telefon eller ved å besøke et reisebyrå eller noen av våre agenter, vil de personlige opplysninger du oppgir inneholde, for eksempel: navn, destinasjoner, forespørsler om spesielle kostnader og spesiell informasjon om helsetilstanden før turen, bli behandlet av Nazar og, hvis det er relevant, av andre selskaper innen TUI-konsernet. Dine personopplysninger kan også håndteres av Nazars partnere i reiselivsbransjen, som flyselskaper, hoteller, lokale partnere på reisemålet, og Nazars leverandører av administrative tjenester og systemtjenester.

Avhengig av hvor reisemålet ditt er, kan dine personopplysninger håndteres utenfor EU og EØS. 

Ved smittesporing som kan komme å utføres av ulike myndigheter på fly fra utlandet til Norge for kunne definere nære kontakter for covid-19 infekterte personer om bord, kan informasjonen om passasjerer og besetningsmedlemmer på flyvninger være nødvendige i den forbindelse for å kunne utføre smittesporingen. Nazar er derfor skyldige å rapportere telefonnummer, e-postadresse og alle navn på de reisende i en booking, dersom det anses nødvendig for smittesporings arbeide som utføres av ulike myndigheter.  

Vi kommer også til å behandle nødvendige personopplysninger du gir om personer i reisefølget ditt. Hvis du gir personlig informasjon om andre personer når du bestiller reisen, må du være sikker på at disse personene samtykker i det, og at du har lov til å gi informasjonen. Hvis det er hensiktsmessig, bør du også sørge for at disse forstår hvordan deres personopplysninger kan brukes av oss.

Nazar Nordic AB (henvist til som "vi" eller "oss" i denne erklæringen), er personopplysningsansvarlig for håndteringen av de personopplysningene vi samler inn fra deg. Nazar Nordic AB (org. nr. 556649-4174. Öresundshuset, Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö. 915 115 51. E-post: dpo@nazar.se) er en del av TUI Group. Nazar Nordic AB og TUI Nordic Holding AB har det overordnede ansvaret for hele det nordiske konsernets virksomhet og har en dominerende innflytelse over de nordiske selskapene. Nazar Nordic AB og TUI Nordic Holding AB har dermed et felles ansvar for personopplysningene. Nazar Nordic AB er din hovedkontakt og du henvender deg til oss om spørsmål og rettigheter. Vi kan også bruke dine personlige opplysninger for å gi deg tilbud og annen markedsføring. Du kan når som helst avregistrere deg fra å motta slik markedsføring ved å kontakte oss.

Nazar utfører all håndtering av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi er takknemlige for din integritet og ønsker å være gjennomsiktige om hvordan dine personopplysninger behandles. Din personlige informasjon tilhører deg. Vi ber deg derfor om å ta deg tid til å lese gjennom vår opplysning om personvern, der all informasjon om personopplysninger og dine rettigheter er gitt. 

Les mer om Personvernopplysninger her

Du kan også kontakte oss via følgende kontaktinformasjon:

Nazar Nordic AB 

Att: DPO, Öresundshuset, Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö. 

Telefon: 955 115 51

E-post: dpo@nazar.se


12. Praktiske opplysninger

Ytterligere informasjon som den reisende bør lese finnes på vår hjemmeside under kundeservice.